Paguba, dauna sau avaria


Paguba constituie expresia valorica a prejudiciului produs prin ivirea evenimentului asigurat la bunurile cuprinse in asigurare. La fel de bine se poate utiliza si notiunea de dauna iar in asigurarile de persoane se utilizeaza notiunea de suma asigurata sau vatamare corporala, iar in asigurarile de risc financiar, notiunea de pierdere financiara.

Constatarea si evaluarea pagubei in asigurari se face diferentiat in raport cu ramura de asigurare, felul asigurarii, cauza si modul de producere a evenimentului care a produs paguba.

Instiintarea daunei se face intotdeauna de asigurat declansand interventia asiguratorului pentru constatarea tehnica a pagubei si evaluarea sub aspect economic a acesteia.

Prin avarie se intelege orice pierdere, cheltuiala sau paguba produsa unui mijloc de transport sau marfurilor in cursul transporturilor.

In asigurarea de transport avaria poate fi totala si particulara.

Avaria totala – pierderea completa a bunului asigurat sau deteriorarea lui la un grad la care repararea lui necesita cheltuieli mai mari decat inlocuirea lui.

Avaria particulara – reprezinta cheltuielile facute sau paguba suferita fie numai de catre mijlocul de transport fie numai de marfurile transportate in intervalul cuprins de la plecarea acestora din depozit, respectiv de la incarcare si pana la sosirea lor la destinatie si descarcare sau intrarea lor in depozit.

In transporturile maritime exista un gen specific de avarie produsa in mod voit de catre asigurat si care este numita avarie comuna.

Aceasta este paguba care s-a produs in mod voit fie navei fie marfurilor transportate, fie ambelor precum si cheltuielilor facute dupa deliberari motivate in scopul salvarii navei si a marfurilor in intervalul de la incarcare si plecarea in cursa pana la sosire si descarcare. Este o avarie cauzata in mod expres de catre capitan in interesul salvarii intregii expeditii maritime (exemplu atunci cand se arunca peste bord o parte a incarcaturii pentru a nu se scufunda nava) si care se suporta prin contributia comuna a armatorului si a proprietarului marfurilor transportate, deci a celor interesati in succesul transportului respectiv.

Asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism


Acest tip de asigurare este reglementata prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001. Conform acestui ordin, agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.

Obiectul politei de asigurare

– obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pecare il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

– asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor – beneficiari ai asigurarii – plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

Excluderi

Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:

– daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului

– alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta

– cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport)

– sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice

– daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti

– frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia

– daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat

– daune rezultate din vina turistului.

Suma asigurata 

– suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

Perioada de asigurare si perioada de raspundere 

– perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare

– perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract

– raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:

– finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv

– rezilierea contractului respectiv

-plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator

– plata despagubirii datorate de catre asigurator

Prima de asigurare

– cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata

– prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata

Fransiza 

– fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului, exprimata in procente din suma asigurata, si se deduce din fiecare dauna

– fransiza este precizata in polita de asigurare

Obligatiile asiguratului 

– asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare

– asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere

– asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare

– asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.


Obligatiile asiguratorului

– asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative in conditiile prezentei polite de asigurare, despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice

– in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei

Constatarea daunelor si plata despagubirilor – in cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare

– in cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii

– turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire

– in cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat

– in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative

– documentele justificative constau in principal in:

-contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice

  – confirmarile de primire

-fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist

– fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere

– despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor

– din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita

– despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist

– in cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul

Dispozitii finale 

– prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului

– asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii

– asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:

– suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului

– nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii

– prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale in vigoare

– orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania


In practica societatilor de asigurari se mai intalnesc si alte tipuri asigurari de raspundere civila, cum ar fi: 

– asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, a evaluatorilor si a expertilor tehnici

– asigurarea de raspundere civila profesionala care decurge din activitatea unitatilor farmaceutice

– asigurarea de raspundere civila profesionala ce decurge din practica medicala

– asigurarea de raspundere civila profesionala care decurge din practica medicala veterinara

– asigurarea de raspundere civila a organizatorilor de concursuri automobilistice

– asigurarea de raspundere civila profesionala a administratorilor judiciari si lichidatorilor

Asigurarea de raspundere civila a structurilor de primire turistice


Prin aceasta asigurare sunt preluate raspunderile civile ale asiguratului in vederea acoperirii pretentiilor de despagubiri formulate de terte persoane, in speta turisti, in legatura cu prejudicii rezultate din activitatea asiguratului.

Riscurile asigurate sunt cele prevazute in polita de asigurare, produse in timpul duratei asigurarii, si anume: vatamarea corporala sau decesul unor clienti, avarii sau distrugeri ale unor bunuri care apartin clientilor si care au fost lasate de acestia in spatiile de cazare repartizate sau special amenajate (receptie, garderoba etc), neasigurarea integrala sau asigurarea la o calitate inferioara a unui serviciu sau a pachetului de servicii cumparat de client.

Asigurarea de raspundere civila a angajatorului fata de proprii angajati


Acest tip de asigurare preia raspunderea civila a angajatorului (asiguratului) pentru prejudicii cauzate angajatilor sai (raniri, imbolnaviri provocate de neglijenta angajatorului).

Riscurile asigurate sunt cele legate de producerea evenimentelor asigurate, si anume: accidente de munca, avarii sau distrugeri ale unor bunuri apartinand angajatilor, lasate de acestia la sediul asiguratului.

Daca se produc prejudicii cauzate angajatilor victime ale accidentelor de munca, societatea de asigurari acorda despagubiri, independent de cele care tin de asigurari sociale de stat. In unele tari aceasta asigurare este obligatorie.

Asigurarea de raspundere civila a societatilor de transport calatori


Acest tip de asigurare poate fi contractata de catre societatile de transport a calatorilor. Obiectul asigurarii consta in preluarea raspunderii civile a asiguratului, in vederea acoperirii pretentiilor de despagubire formulate de calatori, in legatura cu prejudiciile provocate acestora, precum si bagajelor lor, in timpul transportului. Asigurarea se contracteaza pentru 6 luni sau un an, cu posibilitatea de prelungire. Primele de asigurare se platesc in lei, anticipat sau in rate.

In asigurare sunt cuprinse mai multe riscuri, cum ar fi:
– decesul sau vatamarea corporala a calatorilor in timpul in care acestia se afla in vehicul, intra, sau ies din acesta
– avarii sau distrugeri ale bagajelor, bagajelor de mana, inclusiv a animalelor si pasarilor apartinand calatorilor

Despagubirile se acorda in lei.
Societatea de asigurari nu acorda despagubiri pentru pretentiile formulate in legatură cu:
– prejudicii produse ca urmare a nerespectarii de catre calatori a regulamentelor de transport
– prejudicii rezultate ca urmare a calatoriei pe vehicule, pe scari, pe tampoane, intre vagoane sau in alte locuri care nu sunt destinate calatorilor
– prejudicii ca urmare a nerespectarii de catre calatori a instructiunilor cu privire la transportul bagajelor de mana
– prejudicii ca urmare a neindeplinirii de catre calatori a instructiunilor transportatorului cu privire la inregistrarea bagajelor
– prejudicii cauzate unor calatori care nu poseda legitimatii de calatorie valabile
– prejudicii care decurg din nerespectarea de catre asigurat a normelor tehnice in vigoare cu privire la intretinerea si exploatarea vehiculului
– prejudicii ce decurg din nerespectarea de catre asigurat a regulamentelor proprii de ordine interioara
– prejudicii cauzate obiectelor casabile, bunurilor perisabile, banilor lichizi sau monedelor de orice fel, hartiilor de valoare, actelor, manuscriselor, biletelor de calatorie, colectiilor de timbre, bijuteriilor, ceasurilor, obiectelor confectionate din sau continand metale sau pietre pretioase, obiectelor de arta, obiectelor de imbracaminte de mare valoare, instrumentelor muzicale, jocurilor electronice, componentelor video sau de computer, bunurilor sau substantelor care nu sunt acceptate in transport
– prejudicii ce decurg din pierderea sau furtul bagajelor
– prejudicii ce decurg din defecte sau vicii ale obiectelor transportate
– prejudicii care decurg din distrugerea cu intentie a bagajelor de catre calatori
– prejudicii ce apar in timp ce mijlocul de transport a participat la concursuri, intreceri sau antrenamente pentru acestea
– prejudicii aparute in timpul comiterii cu intentie a unor infractiuni, ori in timpul in care persoana care conducea autovehiculul era autoare a unei infractiuni sau contraventii si incerca sa se sustraga de la controlul politiei

Asiguratul are urmatoarele obligatii: 
– sa respecte reglementarile si legislatia nationala in vigoare, precum si acordurile si conventiile internationale la care Romania a aderat sau este parte, referitoare la transportul public de calatori
– sa respecte legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport prevazute in caietul de sarcini pentru acordarea licentei de transport
– sa execute numai categoriile de transport pentru care detine licenta
– sa asigure o stare tehnică potrivita a mijlocului de transport
– sa asigure instruirea personalului, pentru efectuarea transportului in conformitate cu caietul de sarcini pentru acordarea licentei de transport

Asigurarea de raspundere civila a transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate


Aceasta asigurare are ca obiect raspunderea ce revine transportatorului in calitate de caraus, pentru pagubele provocate bunurilor transportate cu autovehicule. Societatea de asigurari poate contracta asigurari cu societatile care efectueaza transporturi internationale cu autovehicule. Conditiile de asigurare sunt prevazute expres in polita de asigurare pentru cazurile de raspundere a transportatorilor in calitate de caraus, pentru bunurile transportate. Pentru autovehiculele asigurate, societatea de asigurari emite polite de asigurare, in baza carora se angajeaza ca la producerea evenimentului asigurat sa despagubeasca pe asigurat sau pe tertele persoane pagubite, cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare sau cea dintai rata a acesteia.

Limitele maxime de despagubire se stabilesc de comun acord intre asigurat si societatea de asigurari. Asiguratul are obligatia sa intretina in conditii optime bunurile asigurate, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate, iar societatea de asigurari are dreptul sa verifice modul in care asiguratul isi indeplineste obligatiile care decurg din contract.

Daca se produce evenimentul asigurat, asiguratul are obligatia: 

– sa instiinteze imediat organele de politie, pompierii sau alte autoritati publice de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la pagubele produse

– sa ia pe seama societatii de asigurari si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea si combaterea daunelor

– sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea bunurilor transportate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarii lor ulterioare

– sa instiinteze imediat societatea de asigurari, in scris, despre producerea evenimentului asigurat. In instiintare trebuie sa se precizeze: felul bunurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse, marimea probabila a daunei

– sa puna la dispozitia societatii de asigurari toate actele necesare evaluarii si stabilirii despagubirii.

Constatarea şi evaluarea daunelor:

– se fac de catre societatea de asigurari, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia sau prin experti, după cum s-a convenit.

Despăgubirea:

– care se acorda compenseaza cuantumul pagubei, dar nu poate depasi in nici un caz cuantumul pagubei, nici limita maxima a raspunderii la care s-a incheiat asigurarea si nici valoarea bunurilor la data si locul incarcarii sau in momentul producerii evenimentului asigurat.

In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat, valoarea bunurilor excede limita maxima a raspunderii pentru care s-a contractat asigurarea prevazuta in polita, despagubirea datorata se reduce proportional cu raportul dintre limita maxima a raspunderii prevazuta in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala a marfii sau pentru vatamarea acesteia, care se produce din momentul primirii marfii la transport si pana la predarea acesteia, precum si pentru depasirea termenului de livrare.

Transportatorul este scutit de raspundere, atunci cand pierderea sau vatamarea marfii sunt consecinte ale unui risc special, care este indisolubil legat de una sau mai multe fapte, cum ar fi:

– utilizarea autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres in contract si mentionat in scrisoarea de trasura

– lipsa sau defectiunea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari, atunci cand nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate

– deplasarea, incarcarea, amplasarea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar, sau de persoane care au activat in numele expeditorului sau destinatarului

– natura unor marfuri, expuse unor cauze inerente, fie perimarii complete sau partiale sau vatamarii din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscarii etc

– incarcarea sau numerotarea insuficienta sau nesatisfacatoare a coletelor

– transportul animalelor vii

In situatia in care transportatorul este obligat sa despagubeasca pagubele provocate de pierderea totala sau partiala a marfii, cuantumul sumei ce urmeaza a fi restituita se determina pe baza costului marfii, in locul si la timpul primirii acesteia pentru transport.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri nici in urmatoarele cazuri:

– pagubele indirecte, cum ar fi scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare

– pagube datorate furtului bunurilor

– pagube produse intentionat de asigurat, daca intentia rezulta fara echivoc din actele incheiate de organele in drept

– pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare, din cauza unor evenimente neacoperite prin asigurare

– pagube produse in situatiile in care autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila

– in momentul accidentului, autovehiculul era condus de o persoana fara permis de conducere valabil pentru autovehiculul respectiv

– persoana care conducea autovehiculul ce a produs accidentul a parasit locul accidentului

– persoana care conducea autovehiculul ce a produs accidentul avea in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala

– accidentul si pierderile s-au datorat unei coliziuni cu un vehicul feroviar ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel de cale ferata

– accidentul a fost provocat de explozia sau incendiul cauzat de materiile si substantele periculoase transportate.

Toate aceste fapte trebuie sa rezulte din actele incheiate de catre organele competente.

Asigurarea de raspundere civila a producatorului


Aceasta asigurare preia raspunderea producatorului pentru marfa pe care o produce si care ajunge in mainile consumatorilor. Prin utilizarea acestor marfuri, se pot produce vatamari corporale, imbolnaviri, decese sau prejudicii materiale.
Modul de realizare a acestei asigurari depinde de nivelul de dezvoltare a tarilor si deci difera de la tara la tara.

Asigurarea de raspundere civila a conducatorilor auto profesionisti


Acest tip de asigurare facultativa poate fi contractata de conducatorii auto profesionisti pentru a acoperi prejudiciile in urma accidentelor provocate cu autovehicule care apartin diferitelor persoane juridice.

In acest fel, conducatorii auto profesionisti evita situatiile neplacute de a plati, din veniturile proprii, despagubirile si sumele asigurate, in cazul producerii unui accident. Societatea de asigurari este cea care va plati despagubiri tertilor pagubiti, in contul unitatilor detinatoare a autovehiculelor, pentru compensarea prejudiciilor provocate de conducatorii auto, in accidente de care acestia se fac sunt vinovati.

Asigurarea se poate incheia pe sase luni sau pe un an. Nivelul primelor de asigurare este diferentiat pe categorii de autovehicule.

Asigurarea de raspundere civila legala


Asigurarea de raspundere civila legala facultativa compenseaza prejudiciile provocate de asigurat tertelor persoane, prin desfasurarea unor activitati care pot provoca avarierea, distrugerea de bunuri sau vatamarea corporala si chiar decesul unor persoane. Aceasta asigurare se refera la alte prejudicii decat cele produse prin accidente de autovehicule. Asigurarea poate fi contractata de catre primarii, unitati economice si institutii publice, organizatii obstesti, culturale, sportive, cooperative mestesugaresti, cooperative de consum si cele de credit, agenti privati, alte persoane juridice si persoane fizice care au sediul sau domiciliul pe teritoriul Romaniei. Asigurarea se contracteaza pentru sumele pe care asiguratii sunt obligati sa le plateasca drept despagubiri si cheltuieli de judecata ce ar putea rezulta din prejudiciile de care ei raspund, potrivit prevederilor legii, fata de tertele persoane pagubite, datorita vatamarii corporale sau decesului, avarierii sau distrugerii unor bunuri, precum si pentru cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil.

Asigurarea cuprinde si prejudiciile produse de persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit prevederilor legii. In acelasi timp, asigurarea cuprinde si raspunderea membrilor familiei (sotie, sot, copii etc) care se afla in intretinerea asiguratului, ceea ce inseamna ca se acorda despagubiri si pentru pagubele ce se produc din culpa acestor persoane. Asigurarea poate fi contractata pentru diferite activitati economice desfasurate de intreprinderi industriale, de constructii, de prestari de servicii, precum si pentru activitati culturale, sportive, sanitare, pentru detinerea de cladiri etc.

In asigurare sunt cuprinse numai riscurile care se produc pe teritoriul Romaniei. Societatea de asigurari nu acordăa despagubiri daca accidentul s-a produs dintr-o cauza de forta majora (trasnet, cutremur de pamant, inundatie, avalanse de zapada, uragan etc.) sau accidentul s-a produs din culpa exclusiva a unei terte persoane. Nu se acorda despagubiri pentru: pagubele indirecte (reducerea valorilor bunurilor asigurate in urma reparatiilor, reducerea preturilor bunurilor, livrarea bunurilor cu intarziere etc) daunele produse prin intreruperea utilizarii bunurilor, intreruperea procesului de productie, daunele produse de desfasurarea operatiunilor militare in timp de razboi.

La aceste asigurari nu exista posibilitatea evaluarii in vederea asigurarii, sumele asigurate se stabilesc in functie de cererea asiguratului si tinandu-se seama de prevederile legale. In vederea contractarii asigurarii, asiguratul semneaza declaratia de asigurare. Primele de asigurare sunt, in unele cazuri fixe, iar in altele cazuri sunt variabile, in functie de obiectul asigurarii, de anumiti indicatori, precum si dupa cum este vorba de persoane juridice sau fizice.

Dupa plata primelor de asigurare, organele societatii de asigurari semneaza si emit contractul de asigurare. Raspunderea asiguratorului incepe la ora zero a primei zile prevazuta in contract si inceteaza la orele 24 ale ultimei zile de asigurare. Despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii dintre asigurat si persoanele prejudiciate, cu acordul societatii de asigurari. Daca nu se realizeaza astfel de intelegeri, cuantumul despagubirii se stabileste prin hotarare judecatoreasca potrivit procedurii legale.

Carte verde


Considerentele practicarii asigurarii internationale de raspundere civila sunt aceleasi ca si la asigurarea pe plan national. In anul 1947, subcomisia transporturilor rutiere a Comisiei Economice pentru Europa, de pe langa Organizatia Natiunilor Unite, a elaborat un sistem de asigurari, potrivit caruia se accepta in tara vizitata asigurarea incheiata la societatea de asigurari din tara de origine. Potrivit acestui sistem de asigurari, in fiecare tara s-a creat un „Birou al asigurarilor de autovehicule” ca organ special al societatilor de asigurari din tara respectiva, care are dreptul sa elibereze asiguratului un certificat de asigurare, in mod direct sau printr-una dintre societatile de asigurari membre. Documentul respectiv este cunoscut sub denumirea de Cartea internationala de asigurare auto sau „Cartea Verde”.

Birourile din fiecare tara s-au constituit in anul 1949 intr-o organizatie internationala intitulata „Consiliul Birourilor Asigurarilor de Autovehicule”, cu sediul la Londra, care a elaborat textul unei conventii inter- birouri (relatii bilaterale), precum si forma documentului de asigurare „Carte Verde” (denumita astfel dupa culoarea pe care o poarta). Conventia inter-tari a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1953. In acest fel, „Cartea Verde” a devenit un certificat, un document international de asigurare cu valabilitate pe teritoriul fiecareia dintre tarile care fac parte din Consiliul Birourilor Asiguratorilor de Autovehicule. Biroul din fiecare tara din Europa a sistemului Carte Verde are statut de membru cu drepturi depline. Biroul unei tari situate in afara teritoriului european al sistemului Carte Verde are statut de membru afiliat.

Asigurarea internationala de raspundere civila auto este facultativa pentru pagube din accidente rutiere produse numai in afara teritoriului tarii noastre. Asigurarea se poate contracta de catre persoane fizice si juridice pentru autovehicule inmatriculate in Romania, care merg in strainatate. Prin aceasta asigurare, persoanele respective sunt practic exonerate de consecintele financiare care pot decurge din prejudiciile provocate unor terte persoane, ca urmare a eventualelor accidente de autovehicule ce s-ar putea produce pe teritoriul altor tari. In aceasta forma de asigurare nu este stabilita suma asigurata.

Primele de asigurare sunt stabilite in dolari S.U.A., se platesc anticipat si sunt diferentiate pe:
– grupe de tari pe teritoriul carora urmeaza sa se deplaseze autovehiculul
– feluri de autovehicule
– asigurati, care pot fi persoane fizice si persoane juridice
– durata asigurarii.

Societatea de asigurari acorda despagubiri persoanelor prejudiciate potrivit prevederilor legislatiei de raspundere civila din tara in care a avut loc accidentul. Pagubele se constata, se evalueaza, iar despagubirile se stabilesc si se platesc potrivit procedurii prevazute in conventiile interbirouri „Cartea Verde”. Cartea Verde este un document de asigurare de raspundere civila auto, care poate fi eliberat numai de catre societatile de asigurari din tarile membre ale Consiliului Birourilor Asigurarilor de Autovehicule de la Londra. Romania este membra din anul 1964.

In Cartea Verde este mentionata denumirea societatii de asigurari si adresa acesteia din fiecare tara prin care va trece asiguratul. El va putea apela la acestea, in caz de accident, pentru constatarea, evaluarea pagubei, stabilirea si plata despagubirii. De asemenea, Cartea Verde contine informatii referitoare la: data emiterii, durata asigurarii, numarul cartii si al contractului de asigurare, numarul de circulatie, felul si marca autovehiculului, tarile in care este valabila cartea, numele si adresa asiguratului, denumirea societatii de asigurari, semnatura asiguratului, denumirea birourilor de asigurare din tarile pentru care este contractata asigurarea. La incheierea asigurarii, 2-3 exemplare se predau asiguratului iar un exemplar ramane la sucursala societătii de asigurari. Perioada de asigurare se stabileste potrivit cererii asiguratului, dar nu mai putin de 15 zile. Asigurarea este valabila numai intre datele inscrise in polita de asigurare si documentul international „Carte Verde”.

Raspunderea societatii de asigurari incepe in momentul iesirii autovehiculului de pe teritoriul Romaniei, incetand in momentul reintrarii acestuia in tara. In vederea dovedirii asigurarii, societatea de asigurari elibereaza in fiecare an si pentru fiecare autovehicul documentul international „Carte Verde”, in care sunt inscrisi corespondentii din strainatate ai societatii de asigurari, care garanteaza in contul lor, plata eventualelor despagubiri civile (sumelor asigurate), ca urmare a accidentelor produse de autovehiculele asigurate.

Asigurarea „Cartea Verde” nu stabileste sume asigurate. In caz de pagube materiale, vatamari corporale sau decese produse tertilor, se acorda despagubiri in conformitate cu legislatia de raspundere civila din tara in care s-a produs accidentul. Sumele datorate se stabilesc prin intelegere cu persoanele afectate sau pagubite si potrivit legislatiei de raspundere civila din tara in care s-a produs riscul asigurat.

Societatea de asigurari acorda despagubiri pentru:
– sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca ca despagubire si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care raspunde, in baza legii civile din tarile mentionate in Cartea Verde, pentru pagube produse ca urmare a avarierii sau distrugerilor de bunuri ori a vatamarii corporale sau decesului persoanelor care se aflau in afara autovehiculului ce a produs accidentul
– cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la plata de despagubiri (sume asigurate). In aceste cheltuieli sunt cuprinse: onorariul pentru avocat, cheltuielile de expertiza, cheltuielile de transport ale asiguratului in vederea sustinerii procesului, dovedite cu acte.

Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor se fac in conformitate cu modul de lucru stabilit in Conventia inter-birouri „Carte Verde”.